Accounts Receivable – บัญชีลูกหนี้

 

บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกยอดเงินที่ลูกค้าควรจะชำระให้กับองค์กรหรือบริษัท เนื่องจากการขายสินค้าหรือบริการในองค์กรหรือธุรกิจเชิงพาณิชย์ บัญชีลูกหนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการการเงินและบัญชี เนื่องจากมีผลต่อรายได้ กระแสเงินสดของธุรกิจ

บัญชีลูกหนี้ทำหน้าที่ดังนี้:

  1. บันทึกรายได้: บัญชีลูกหนี้จะใช้บันทึกรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ลูกค้าซื้อ
  2. การติดตามยอดหนี้: บัญชีลูกหนี้ช่วยในการติดตามยอดหนี้ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการติดตามวันครบกำหนดในการชำระเงิน และการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่เกินกำหนด
  3. การสร้างรายงานการเงิน: บัญชีลูกหนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายงานการเงิน เช่น งบทดลอง กำไรขาดทุน และงบกรรมการสรรหาหนี้ ที่แสดงยอดหนี้ที่คาดว่าจะได้รับ
  4. การวางแผนเงินสด: รายได้จากบัญชีลูกหนี้มีผลต่อการวางแผนเงินสดขององค์กร ซึ่งอาจช่วยในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินขององค์กรได้
  5. บริหารความรู้สึกของลูกค้า: บัญชีลูกหนี้ทำให้องค์กรสามารถติดตาม ปรับปรุงวิธีการบริหารความรู้สึกของลูกค้าได้ และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างความพึงพอใจในลูกค้าและเพิ่มความเชื่อมั่น

การบริหารบัญชีลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจมีสามารถดำเนินงานได้ดีและรักษาความเสถียรในการเงิน

Scroll to Top