Backlog

Backlog หมายถึง ชุดของงานหรือรายการที่รอให้เสร็จสมบูรณ์หรือแก้ไขในโครงการหรือบริบทงาน มักใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจัดลำดับความสำคัญและติดตามรายการงานที่ต้องทำ แต่ยังสามารถอ้างถึงรายการงานหรือรายการในงานหรือโครงการประเภทใดก็ได้

 

Scroll to Top