Customizable Paperhead - หัวกระดาษที่ปรับแต่งได้

Customizable Paperhead

Customizable Paperhead หมายถึง ระบบมีความสามารถในการปรับแต่งส่วนหัวหรือส่วนบนของเอกสาร เช่น หัวจดหมาย ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จ พร้อมชื่อบริษัท โลโก้ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดอื่ นๆ สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ สอดคล้องกันสำหรับการสื่อสาร  ยังสามารถใช้เป็นรูปแบบการสร้างแบรนด์ได้อีกด้วย และการปรับแต่งหัวกระดาษสามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือผ่านบริการการพิมพ์

Scroll to Top