Delivery Note  - ใบส่งของ

 

 

Delivery Note – ใบส่งของ

Delivery Note คือเอกสารส่งสินค้า หรือใบส่งสินค้าที่มาพร้อมกับการขนส่งสินค้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่ง รวมถึงคำอธิบายของสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก และข้อมูลของผู้รับ ทำหน้าที่เป็นหลักฐานการจัดส่ง ช่วยให้แน่ใจว่าผู้รับที่ต้องการได้รับสินค้าที่ถูกต้อง บันทึกการจัดส่งมักใช้ในการขนส่งเพื่อติดตามการส่งมอบและเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

ใบส่งของ หรือ Delivery Note เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดส่งสินค้าและการจัดการคลังสินค้า ใบส่งของมีหน้าที่และประโยชน์หลายประการในการทำธุรกิจ ดังนี้

  1. ยืนยันการส่งมอบสินค้า: ใบส่งของใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบไปยังผู้รับตามที่อยู่ที่ระบุในเอกสารนี้ และสามารถใช้ในทางกฏหมายได้
  2. รายละเอียดสินค้า: มีการระบุรายละเอียดของสินค้าที่ส่งมอบ เช่น ชนิดสินค้า จำนวน และสภาพของสินค้า เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่ง
  3. การควบคุมคุณภาพ: ช่วยในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จัดส่ง ผู้รับสามารถเทียบเคียงรายการสินค้าที่ได้รับกับใบส่งของ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของสินค้า
  4. การบริหารจัดการคลังสินค้า: ใบส่งของมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยช่วยให้บริษัทสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ว่าถูกส่งออกจากคลังแล้ว
  5. เป็นเอกสารสำหรับการบัญชีและการเงิน: ใบส่งของสามารถใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีและการเงิน ช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงการบัญชีสินค้าได้
  6. ลดความขัดแย้ง: ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกส่งมอบ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบ

ซอฟต์แวร์ของเรา สนับสนุนการออกใบส่งของและสามารถที่จะ track ย้อนหลังได้ รวมถึงการออก barcode qrcode ในเอกสารเพื่อการ track

Scroll to Top