Vendor – ผู้ขาย ซัพพลายเออร์

Vendor (ผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย) คือบุคคลหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าหรือบริการสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือนำเสนอให้กับลูกค้า โดยผู้ขายเป็นฝ่ายที่จะจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อหรือลูกค้าโดยมีเจตนาที่จะขายสินค้าหรือบริการเพื่อทำกำไรหรือผลกำไร

บทบาทของ Vendor ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

1. จำหน่ายสินค้าหรือบริการ: Vendor จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่องค์กรต้องการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง หรือบริการที่ปรึกษา
2. การประมูล: ในกรณีที่องค์กรประกาศประมูลสำหรับสินค้าหรือบริการ เวนเดอร์สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่อชนะสัญญา
3. 
การเจรจาและตกลงราคา: Vendor อาจต้องเจรจาเงื่อนไขราคาและข้อตกลงอื่นๆ กับองค์กรที่จัดซื้อ
4. การส่งมอบ: หลังจากการตกลง Vendor ต้องดำเนินการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงไว้
5. การสนับสนุนหลังการขาย: ให้บริการสนับสนุนหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการให้คำปรึกษา

ตัวอย่างการทำงานที่อยู่ในระบบ Procurement
1. การเลือก Vendor: องค์กรต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับสำนักงาน จึงเริ่มกระบวนการโดยการค้นหาและประเมิน Vendor ที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และบริการหลังการขาย
2. 
การประมูล: สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ องค์กรอาจเปิดการประมูลเพื่อหา Vendor ที่จะให้บริการวัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง โดย Vendor ที่สนใจจะเสนอราคาและแผนการทำงานของตน
3. การเจรจาและลงนามในสัญญา: หลังจากเลือก Vendor แล้ว องค์กรจะเจรจาเงื่อนไข รวมถึงราคา กำหนดเวลาการส่งมอบ และข้อกำหนดอื่นๆ ก่อนที่จะลงนามในสัญญา
4. การติดตามและการประเมินผล: หลังจากการส่งมอบสินค้าหรือบริการ องค์กรจะต้องติดตามและประเมินคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้

ผ่านกระบวนการเหล่านี้ Vendor และองค์กรที่จัดซื้อจะต้องมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดซื้อที่เรามีให้ใช้ในซอฟต์แวร์

Scroll to Top