นโยบายการชำระเงินและคืนเงิน

บริษัท อเวสต้า​ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา

การตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของ ผู้ให้บริการ นั้นถือว่า ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้ มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

ขอบเขตการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ใช้กับการให้บริการโดยตรงโดยผู้ให้บริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่อาจเชื่อมโยงต่อเนื่องจากบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการการชำระเงินสำหรับบริการจ่ายเงินเดือน ผู้ให้บริการ E-Tax Invoice ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ให้บริการตัวกลางรับและจ่ายชำระเงิน ผู้ให้บริการระบบขายหน้าร้าน ได้ เนื่องจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ให้บริการจะสามารถควบคุมหรือรับประกันได้
ดังนั้นในการติดต่อใช้บริการระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวแยกต่างหากจากเงื่อนไขฉบับนี้

1. คำจำกัดความ
“ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา
“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท อเวสต้า จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์
“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายเดือนและรายปี ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ ผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นใด

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ภายใต้กฎหมายประเทศไทยหรือประเทศใดหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการขาย การบัญชีออนไลน์ (ผู้ให้บริการ) รวมถึงบริการอื่นที่ผู้ให้บริการอาจให้แก่ ผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับ ผู้ให้บริการ แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบแก่ ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมในการมอบอำนาจโดยผู้ใช้ บริการ ให้แก่ ผู้ใช้งานในระบบทันที และการดำเนินการใดโดยผู้ใช้งานในระบบจะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ ผู้ให้บริการ ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“ผู้ให้บริการ” หมายความถึง บริษัท อเวสต้า จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง bizsoft.live

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

“สำนักงานบัญชี” หมายถึง สำนักงานบัญชี หรือนักบัญชีอิสระที่อาจลงทะเบียนเพื่อเป็น Partner ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านระบบของผู้ให้บริการ

2. การให้บริการ
- แพคเกจการให้บริการ การให้บริการโดยผู้ให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับแพคเกจ และรูปแบบการให้บริการตาม ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการกับทางผู้ให้บริการ

- การเปลี่ยนแปลงแพคเกจการให้บริการ ผู้ให้บริการสงวนวสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพคเกจการให้บริการหรือราคาค่าบริการได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยถือว่า การเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอีเมล หรือหน้าเว็บไซต์

ดังนั้นแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ และการที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของผู้ให้บริการอยู่ ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันที

- สิทธิการใช้บริการ ผู้ให้บริการให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงและใช้บริการในแพคเกจต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ตามที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) ไม่สามารถโอนได้ และการใช้สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3. การสมัครใช้บริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การต่อสัญญา
- การสมัครใช้บริการ การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้บริการใด ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

- อายุสัญญา และการต่อสัญญา ระยะเวลาในการใช้บริการแพคเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของผู้ให้บริการนั้น มีระยะเวลาขั้นต้นแบบรายเดือน และแบบหนึ่งปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่ผู้ให้บริการอาจประกาศกำหนดภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการในรอบปีดังกล่าว ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งเดือนและหนึ่งปีตามแพคเกจ และจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งเดือนและหนึ่งปีด้วยวิธีการเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยผู้ให้บริการจะดำเนินการเรียกชำระ ค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ได้รับการต่ออายุดังกล่าวในทันที

- บัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะถือว่า การใช้รหัสผ่านเพื่อการดำเนินการใดก็ตาม เพื่อการใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ของผู้ใช้บริการ เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้ บริการโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันที เพื่อ ที่ทางผู้ให้บริการจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดต่อผู้ใช้บริการหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดของการใช้มาตรการ

- การแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้บริการมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทใด เป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพคเกจการให้บริการที่เลือก โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการใด ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น

- การแก้ไขสิทธิในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ผู้ใช้บริการเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ใช้งานในระบบ ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา
ดังนั้นผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบ หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการ ที่มิใช่คู่สัญญากับผู้ให้บริการ เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทางผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อดำเนินการดังกล่าว

4. การชำระค่าบริการ
- การใช้บริการแพคเกจฟรี ผู้ใช้บริการที่เลือกแพคเกจฟรี รับทราบว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์โดยผู้ให้บริการ

- การทดลองใช้ฟรีสำหรับการใช้แพคเกจ (Trial) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทดลองใช้การให้บริการของผู้ให้บริการในรูปแบบการชำระราคา ผู้ใช้บริการสามารถเลือกทดลองใช้แพคเกจดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขจำกัดในส่วนของระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้บริการต้องตัดสินใจที่จะซื้อแพคเกจที่ทดลองในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ ภายในระยะเวลาก่อนที่ระยะเวลาการทดลองใช้จะสิ้นสุดลง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มีการดำเนินการระหว่างระยะเวลาทดลองใช้ดังกล่าว
หากผู้ใช้บริการ ไม่ได้ดำเนินการชำระค่าบริการสำหรับแพคเกจดังกล่าว ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะไม่เก็บรักษา ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ระหว่างระยะเวลาทดลองใช้ดังกล่าวไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการในกรณีดังกล่าว

- การชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือน รายปี หรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจที่เลือกใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบเดือน รอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้การเรียกชำระค่าบริการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- รูปแบบการชำระ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นสกุลเงินบาท โดยอาจรวมภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่ได้มีการกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านเว็บไซต์ โดยการตัดบัตรเดรดิต พร้อมเพย์ หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นตามที่ผู้ให้บริการอาจกำหนด

- การชำระค่าบริการล่าช้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระค่าบริการล่าช้า ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระค่าบริการครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ จากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว และการระงับการให้บริการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอื่นที่ผู้ให้บริการอาจมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. นโยบายการคืนเงิน
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่เกิดจากความผิดพลาดของระบบจากผู้ให้บริการ

 

ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

 

 

Scroll to Top