Basic Reporting -  รายงานพื้นฐาน

Basic Reporting

Basic Reporting หมายถึงชุดข้อมูล หรือข้อมูลขั้นต่ำที่ระบบการรายงานมีให้ ซึ่งโดยทั่วไปรวมถึงความสามารถในการสร้างรายงานมาตรฐาน เช่น งบการเงิน รายงานการขาย และรายงานประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลจากระบบภายใน และข้อมูลภายนอก รายงานพื้นฐานมักจะมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลสรุป เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย และการนับ มากกว่าข้อมูลโดยละเอียด

Scroll to Top