Billing note – ใบวางบิล

Billing note-ใบวางบิล

Billing note คือเอกสารหรือบันทึกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขายไปแล้ว จำนวนเงินที่เรียกเก็บ เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปกติจะส่งให้ลูกค้าเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งยอดบัญชี  ใช้เพื่อสื่อสารจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระ วันที่ครบกำหนด

Scroll to Top