Procurement – การจัดซื้อจัดจ้าง

 

Procurement คือกระบวนการที่องค์กรหรือบริษัทใช้เพื่อจัดหาวัสดุ สินค้า บริการ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของพวกเขา ความสำเร็จในการจัดซื้อสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพและความร่วมมือขององค์กร

 

ขั้นตอนหลักในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. การวางแผน เริ่มต้นด้วยการระบุความต้องการขององค์กร รวมถึงการกำหนดงบประมาณ  การวางแผนการจัดซื้อในระยะยาวหรือระยะสั้น ๆ โดยพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกผู้จัดจำหน่ายและวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสม
  2. การเลือกผู้จัดจำหน่าย องค์กรจะต้องเลือกผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ สินค้า การส่งมอบ และความเชื่อถือของผู้จัดจำหน่าย
  3. การจัดซื้อ กระบวนการที่ทำให้เกิดการซื้อของวัสดุ สินค้า หรือบริการตามแผนการจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติ กระบวนการนี้รวมถึงการเสนอราคา การเจรจาต่อราคา การทำสัญญา และการสั่งซื้อ
  4. การตรวจสอบและควบคุม องค์กรจะต้องตรวจสอบสินค้าหรือบริการที่ได้รับเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพที่ต้องการ และทำการควบคุมรายการรับสินค้า
  5. การจัดการสัญญา การจัดการสัญญาเป็นส่วนสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจสอบสัญญา การส่งมอบ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
  6. การประเมินผล หลังจากสิ้นสุดโครงการหรือสัญญา การประเมินผลจะช่วยให้องค์กรทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดซื้อของผู้จัดจำหน่าย และสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ  สร้างความนั่งเนินงานที่น่าพอใจให้กับลูกค้า และส่วนหนึ่งของความสำเร็จภายในองค์กร

Scroll to Top