Tax Invoice – ระบบออกใบกำกับภาษี

 

Tax Invoice – ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี คือ เอกสารที่แสดงการขายสินค้า หรือการให้บริการและรวมการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใช้เป็นใบเสร็จรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสียภาษีและสำหรับบันทึกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

ใบกำกับภาษีมี 2 รูปแบบ

1.ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบกำกับภาษีอย่างง่ายคือใบกำกับภาษีฉบับย่อที่มีข้อมูลจำกัด เช่น วันที่ขาย ชื่อผู้ขาย คำอธิบายสินค้าหรือบริการที่ขาย และจำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ โดยปกติจะใช้สำหรับธุรกรรมขนาดเล็ก และอาจไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นหลักฐานการซื้อเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี

2.ใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้แก่ผู้ซื้อ โดยระบุถึงสินค้า จำนวน และราคาที่ตกลงกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายได้จัดเตรียมให้แก่ผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่ขาย ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายและผู้ซื้อ และคำอธิบายของสินค้าหรือบริการที่ขาย ใบกำกับภาษีใช้ในการคำนวณจำนวนภาษีที่ผู้ซื้อต้องชำระ

Scroll to Top