ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นระบบการหักภาษีที่องค์กรหรือบุคคลธุรกิจต้องหักจากจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน (บริษัท หรือบุคคลธรรมดา) และนำเงินที่ถูกหักมาส่งให้หน่วยงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีในนามของผู้รับเงินหรือหน่วยงาน ภาษีที่ถูกหักจากเงินที่จ่ายมักเป็นสำนักงานสรรพากรหรือหน่วยงานภาษีในแต่ละประเทศ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมักใช้ในการควบคุม รวบรวมภาษีไปยังเจ้าหนี้ภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าภาษีถูกชำระถูกต้อง ทันเวลา ภาษีหักนี้มักใช้ในการหักภาษีที่ได้รับรายได้ต่าง ๆ อย่างเงินเดือนของพนักงาน ดอกเบี้ยจากการลงทุน ค่าบริการจากผู้รับเหมา และรายการอื่น ๆ ที่เป็นรายได้ที่ต้องหักภาษีตามกฎหมาย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นวิธีในการควบคุม ระบุการชำระภาษีในระบบภาษี ช่วยในการให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

Scroll to Top